Звіт директора Єланецького професійного аграрного ліцею за 2011 - 2016 роки

На протязі 2011-2016 років колектив ліцею на чолі з директором працював на виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,чинних законодавчих актах які регламентують діяльність ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформування професійно - технічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до соціального партнерства із замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів.

Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у відповідності до планів роботи затверджених педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення оформлялась протокольно доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та висвітлювалась на сайті навчального закладу. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

З метою реалізації змісту нових Державних стандартів, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально - виховного процесу підготовка кваліфікованих робітників проводиться в училищі згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти.

Згідно Державних стандартів ПТО, на кожну професію в училищі розроблений комплект навчально - плануючої документації.

 1. Типові навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників.
 2. Робочі навчальні плани (затверджені у встановленому порядку).
 3. Робочі навчальні програми з предметів за затвердженим робочим навчальним планом: загально - технічної підготовки; професійно - теоретичної підготовки; професійно - практичної підготовки.

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями - замовниками робітничих кадрів. Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів.

Контингент ліцею станом на 1.09.2016 року складає 302 учні: з них на І курсі буде зараховано 120 чол. Навчання проводиться на бюджетній основі. На дату укладання контракту в 2011 році контингент складав 410 учнів

Гострим питанням залишається збереження контингенту. Втрати контингенту:

 • 2011 рік - 27 учнів;
 • 2012 рік - 15 учнів;
 • 2013 рік - 23 учні;
 • 2014 рік - 7 учнів;
 • 2015 рік - 5 учнів;
 • на 1.07.2016 рік 12 учнів.,

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядається щоквартально на нарадах при директорові, що дає змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки, місцевого самоврядування, кримінальної міліції по поверненню учнів на навчання.

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти. Результатом діяльності педагогічного колективу є показник працевлаштування випускників за отриманою професією.

В 2011 році на момент заключення контракту всього було випущено 153 учні, у тому числі:

 • працевлаштовані за отриманою професією 64 учні,
 • продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах 26 учнів,
 • працевлаштовані самостійно 29 учнів.

У 2016 році було випущено 107 учнів, у тому числі:

 • працевлаштовані за отриманою професією 59 учнів;
 • продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах 6 учнів;
 • працевлаштовані самостійно 21 учень.

Соціально - психологічною службою проводиться системна роз'яснювальна робота серед випускників пільгових категорій та роботодавців, до яких за направленням працевлаштовуються випускники пільгових категорій, щодо відповідальності за достовірність даних по працевлаштуванню випускників пільгових категорій які користуються додатковими пільгами по виплаті матеріальної допомоги при працевлаштуванні. В 2016 році отримали робітничу професію 18 учнів - сиріт. Сьогодні працевлаштовано 16 учнів.

Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 39 педпрацівників (у тому числі: директор, 2 заступники директора, старший майстер, методисти, 2 вихователя, 20 майстрів виробничого навчання, психолог).

За рівнем кваліфікації:

а) кваліфікаційні категорії:

 • «Спеціаліст вищої категорії» - 10 чол.
 • «Спеціаліст І категорії» - 3чол.
 • «Спеціаліст II категорії» -2 чол.
 • «Спеціаліст» -1 чол.

б) педагогічні звання:

 • «Вчитель методист» - 3 чол.
 • «Старший вчитель» - 2 чол.

в) Мають відзнаку «Відмінник освіти України» - 15 чол.

Важливим етапом методичної роботи є підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

За 5 років курси підвищення кваліфікації пройшли всі педагогічні працівники.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з планом внутрішньо училищного контролю, який є складовою частиною плану роботи закладу на поточний рік і охоплює всі сторони діяльності навчального закладу, а саме: виконання навчальних планів і програм, якість ведення навчальної документації, стан успішності учнів, виконання плану підвищення кваліфікації та перепідготовки, стан навчально-матеріальної бази, стан вивчення і впровадження передового досвіду, стан викладання предметів, стан виробничого навчання, підготовка та проведення державної підсумкової атестації.

Матеріали перевірок аналізуються на педрадах, плануються відповідні заходи, контролюється їх виконання.

Педагогічні працівники здійснюють творчу роботу з розробки та забезпечення навчального процесу навчальними, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних завдань, тестів. У навчальному закладі діє певна система методичної роботи.

Широко впроваджуються в практику інноваційні технології, суть яких полягає в особистісно орієнтованому підході до навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив активно залучається до роботи в обласних семінарах, засіданнях обласних методичних комісій, конференцій.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами результативно використовуються можливості методичного кабінету, зовнішня та внутрішня мережа Інтернет, де сконцентровані нормативні документи про освіту, навчальні плани та програми з усіх дисциплін, матеріали з досвіду роботи викладачів, матеріали роботи методичних комісій, методичні розробки педпрацівників, науково-методична та психолого-педагогічна література тощо.

За результатами методичної роботи, щороку проводяться ярмарки педагогічних ідей, що включають педчитання та методичні виставки напрацювань педпрацівників.

Кожний навчальний рік - це сходинка у подальшому розвитку, нові проблеми, які необхідно розв'язувати.

На сьогодні в ліцеї нараховується 78персональних комп'ютерів, 2 мультимедійних проектори, 6 сканерів, 6 принтерів.

Майже всі комп'ютери ліцею об'єднанні в локальну мережу і мають вихід до мережі Інтернет.

В ліцеї ведеться цілеспрямована робота по розширенню навчально - матеріальної бази. За п'ять років придбано 4 автомобілі, 1 мікроавтобус, відремонтовані: актовий зал, їдальня, спортивний зал, всі холи та коридори навчального корпусу.

Територія навчального закладу признана зразковою на районному та обласному рівні. Неодноразово колектив нагороджувався преміями, подарунками від районної та обласної ради за утримання навчального закладу та гуртожитку у зразковому стані.

Навчальні кабінети, майстерні та лабораторії постійно поповнюються інструментами та пристроями, поповнюються дидактичними засобами навчання, стендами, таблицями, муляжами, електрифікованими схемами та зразками, що забезпечують міцні знання та навичками майбутніх робітників.

Слід зазначити, що в цьому навчальному році на поповнення та зміцнення матеріально - технічної бази та проведення ремонтних робіт витрачено близько 900 000 тис.грн. Проведено капітальні ремонти лабораторії кухарів, кабінету «Спецтехнологій операторів комп'ютерного набору», придбано 18 комп'ютерів нового покоління на суму 158 000 тис.грн, меблів на 60 000тис.грн, стільців на 140 000тис.грн.

Колектив Єланецького ПАЛ розуміє важливість тих завдань, які ставить перед нами держава а саме:

1. Своєчасно реагувати на зміни ринку праці і відповідно до його потреб відкривати нові професії і створювати для них необхідну навчально – матеріальну базу;

2. Державні замовлення на підготовку кадрів узгоджувати з базовими підприємствами, роботодавцями для вирішення питань працевлаштування;

3. Проводити роботу по оновленню змісту професійно – технічної освіти шляхом:

 • розробки та впровадження державних стандартів нового покоління;
 • розробка та впровадження системи незалежного оцінювання рівня професійної підготовки кваліфікованого робітника.

4. Забезпечити навчально – виробничий процес в ліцеї новими підручниками, посібниками, науковою та навчально – методичною продукцією, електронними підручниками;

5. Навчальний процес з підготовки кадрів кваліфікованих робітників здійснювати відповідно до кваліфікованих робітників;

6. Забезпечити навчально – виробничий процес в ліцеї новою технікою;

7. Заключити угоди з підприємствами та організаціями про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, з обов’язковим стажуванням майстрів виробничого навчання;

8. Розширювати співпрацю з підприємствами, в тому числі і з інших міст, для організації виробничого навчання та виробничої практики учнів.


Звіт про виконану роботу директора Єланецького професійного аграрного ліцею 2013-2014 роки

Кiлькiсть переглядiв: 251

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.