/Files/images/2 001.jpg

Правила прийому до Єланецького професійного аграрного ліцею на 2017 рік

1. Загальна частина.

1.1 Ці правила є обов’язковими для Єланецького професійного аграрного ліцею (далі - ліцею)

1.2 До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають у Україні на законних підставах. Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3 Прийом громадян до навчального закладу здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні в межах бюджету.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення , а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до ліцею розроблені на 2017 рік відповідно до законодавства України та Типових правил прийому, та змін до них, які затверджені директором та погоджені директором департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2..4 Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих для зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5 Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ №527201 від 09.09.2014 р. Єланецький професійний аграрний ліцей має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання.

Код за ДК Перелік професій Освітній рівень вступниківТермін та форма навчання
8331 8322Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Водій автотранспортних засобівБазова середня освіта3 роки, денна
5122 7412Кухар КондитерБазова середня освіта3 роки, денна
4121 4112Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор комп’ютерного наборуБазова середня освіта3 роки, денна
4121 4112Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор комп’ютерного наборуПовна середня освіта1,5 роки, денна

Правила прийому до ліцею доводять до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій:

2.6. Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за №846/1413. Обмеження з професій (за медичними показниками може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом), про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством

2.7. Вступні випробування за професіями та спеціалізаціями проводиться у формі співбесіди в день роботи приймальної комісії;

- порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця - 8.00-17.00
обідня перерва - 12-00 13.00
вихідні дні - субота, неділя.

Єланецький професійний аграрний ліцей гарантує надання місць в гуртожитку для 180 учнів, що проживають за межами смт. Єланець, гуртожиток надається на навчальний рік згідно договору на проживання.

Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись 27- 30 серпня 2017 року.

2.8. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

3. Документи для вступу.

3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до Єланецького професійного аграрного ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додаються:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см.;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку, ( відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів .

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

5. Зарахування.

5.1 Зарахування поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994р. № 226 « Про поліпшення виховання , навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом , відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
 • особи , яким відповідно до закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею , а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Єланецького професійного аграрного ліцею здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.

Кiлькiсть переглядiв: 291

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.